X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Stikstof uitgespoeld?

Stikstof uitgespoeld?

dinsdag 5 juli 2016

De voorbije maand (tussen 28 mei en 30 juni) viel er in onze 48 weerstations gemiddeld 199 mm neerslag. De meeste regen viel in de Kempen waar gemiddeld 249 mm werd genoteerd. In de regio ten oosten van Brussel viel 223 mm. In het westen viel er 181 mm. De kustregio bleef het meest gespaard en kreeg gemiddeld 112 mm.

In de eerste jaarhelft viel er gemiddeld 580 mm met grote regionale verschillen (van 400 tot 620 mm). Dit is ruim 150 mm meer dan er normaal in de eerste jaarhelft valt. De regionale verschillen in de gewasstand van aardappelen zijn navenant. Er zijn grote verschillen tussen regio’s en zelfs tussen percelen binnen een regio. Veel hangt af van hoe de bodem met het overtollige water is omgegaan. Waar sprake was/is van zuurstoftekort, hebben de planten het zeer moeilijk om zich te ontwikkelen. Dit uit zich in weinig loofmassa en een bleke bladkleur. 

Stikstof

Hebben de aardappelen honger? Niet overal. Er zijn grote verschillen tussen regio's en percelen. Soms is er nog ruim voldoende stikstof aanwezig, terwijl er op ander percelen sprake is van tekorten die moeten worden aangevuld. Op lichte gronden is het niet onwaarschijnlijk dat stikstof is uitgespoeld naar diepere lagen. Op zandleem en leemgronden kan stikstof zich verzet hebben van de laag 0-30 naar 30-60 cm. De vraag is dan of het wortelgestel voldoende ontwikkeld is voor opname van stikstof uit de laag 30-60 cm. In een aantal gevallen niet, zodat een extra gift aangewezen kan zijn. Het is echter al laat. De aardappelen staan in bloei en het is niet de bedoeling dat de plant nu nog veel energie gaat steken in nieuwe vegetatieve groei. 

De groei stimuleren via het blad, kan hier een oplossing bieden. Vooral bleke gewassen die sterk te lijden hebben, zijn gebaat met extra (blad)voeding. Voeg enkele keren ureum of andere vormen van stikstof, magnesium, … toe aan de ziektebestrijding. Het komt er immers nu op aan het gewas in goede conditie te houden, zodat de plant stand houdt bij een eventuele hitte, droogte en/of tekenen van vervroegde afrijping. Alleen een gewas met een gezond groen loofapparaat kan kilo’s maken.


Bemestingsproef

In een bemestingsproef van het PCA werden deze week grondstalen genomen om te kijken of er sprake is van stikstofuitspoeling. De proef is gelegen in een lichte zandleemgrond (regio Oudenaarde). Er werd geplant op 13 mei. Er viel sindsdien 203 mm neerslag. In de proef werden KAS (27% stikstof), ammoniumsulfaat (23%) en Entec (26%) toegediend aan 160 en aan 200 eenheden stikstof per hectare. De bodemvoorraad voor planten bedroeg 31 kg stikstof/ha.

Kalkammonsalpeter (KAS) en Ammoniumsulfaat (ASS) zijn meststoffen, deels in ammoniumvorm en deels in nitraatvorm. Entec is een stikstofmeststof met de nitrificatieremmer DMPP. Deze zorgt ervoor dat de omzetting van ammoniumstikstof naar nitraatstikstof vertraagd plaatsvindt waardoor nitraat minder kans krijgt om uit te spoelen.

Uit de tussentijdse grondanalyse blijkt dat er in de objecten met 200 eenheden stikstof nog voldoende stikstof in het profiel aanwezig is (gemiddeld 158 kg N/ha). In de objecten met een gift van 160 eenheden stikstof werd gemiddeld nog 135 kg N/ha terug gevonden. Deze objecten zullen de komende weken opgesplitst worden om deels wel, deels niet met ureum behandeld te worden. Hieruit zal blijken wat de meerwaarde van deze extra bespuitingen was. In het niet-bemeste object werden 48 eenheden stikstof terug gevonden (o.a. mineralisatie).

 

Print