X
GO
nl-BEfr-FR
Kwaliteitsnormen pootgoed

Kwaliteitsnormen pootgoed

maandag 15 maart 2021

Bij de aflevering op het bedrijf moet pootgoed gecontroleerd worden op eventuele gebreken. Dit om na te gaan of het gecertificeerde pootgoed voldoet aan de geldende normen. 

 

Belgische en Nederlandse normen

De normen waaraan het pootgoed moet voldoen, zijn per land (van productie) vastgelegd. Van land tot land kunnen dan ook lichte verschillen in de normering vastgesteld worden. De Vlaamse en Nederlandse normen hebben betrekking op de kwaliteit van pootgoed op het ogenblik van de keuring door een keurmeester (certificering).
 

In Vlaanderen trad het huidige keuringsreglement in voege vanaf 1 januari 2016. Dit is een gevolg van een Europese Richtlijn die moest omgezet worden per land. 
Het nieuwe reglement had vooral implicaties voor de pootgoedteelt zelf (beperking van het aantal generaties) en niet zozeer voor de consumptieteelt. Lichte aanpassingen zijn er wel gebeurd voor droog- en natrot, lakschurft, zilverschurft, drukplekken en aanklevende grond & vreemde voorwerpen.

In onderstaande tabel staan de normen per gebrek opgesomd.

Image

 

In het Nederlands reglement wordt ook een globale norm voorgesteld voor het totale aantal zieke knollen per zak, dit in functie van de potermaat. 

Image

 

De volledige normering (Partijkeuring) is terug te vinden voor Nederlands pootgoed op de website van de NAK (www.nak.nl) en voor het Vlaams pootgoed is het keuringsreglement gepubliceerd in het Staatsblad (publicatie 14 december 2015).

 

Blauw

In het Nederlands keuringsreglement wordt ook expliciet een norm geplaatst op aanwezigheid van stootblauw, waarbij onderscheid gemaakt wordt in functie van de graad van aantasting. Licht blauw wordt gedefinieerd als vlekken van 1 cm doorsnede en maximum 3mm diep, waarbij een knol maximaal 2 van deze plekjes mag hebben. Het aantal knollen dat licht blauw mag zijn is onbeperkt. Matig blauw zijn knollen met meer dan 2 plekjes of vlekken waarbij tot maximaal 25% van het snijvlak blauw is. Voor deze categorie blauw bedraagt de norm 6%. De zwaarste categorie zijn knollen waarbij het snijvlak meer dan 25% blauw is: hiervoor wordt de norm “ziekten en gebreken” gehanteerd. 
 

Zilverschurft

Zilverschurft kan in lichte mate aanwezig bij gecertificeerd pootgoed (verschrompelde knollen zijn niet toegelaten). Na levering wordt het pootgoed best zo luchtig mogelijk geplaatst. Wanneer warme lucht in contact komt met koude poters kan immers condensatie ontstaan. Als deze condensatie niet voorkomen wordt of niet kan afgevoerd worden, vormt dit ideale omstandigheden voor uitbreiding van zilverschurft op de poters. Een sterke aantasting leidt tot uitgedroogde, verrimpelde knollen die minder kiemkrachtig zijn. 
 

RUCIP

Naast de officiële keuringsnormen die variëren per land, bestaat er ook een Europese regelgeving die gebruikt wordt bij verkeer tussen Europese handelaars. In deze reglementering wordt ook de handel in pootgoed meegenomen. Hierin wordt onder meer expliciet vermeld dat enkel handel in hele knollen is toegestaan (géén gesneden pootgoed). Er is een nieuwe versie van dit reglement in voege sinds 1 januari 2021. De toleranties zoals die in geschillen tussen handelaars onderling gebruikelijk zijn, staan weergegeven in tabel 3.  

Image

 

Controleer bij aankomst

Controleer de kwaliteit van pootgoed altijd vóór het lossen. Eenmaal het pootgoed gelost, betekent dit immers strikt genomen dat u het pootgoed aanvaardt. Onder meer in het RUCIP reglement wordt dit duidelijk beschreven. Binnen RUCIP heeft u na het lossen (“ter beschikking stellen van de goederen”) 6 werkuren de tijd om gebreken schriftelijk per telecommunicatie te melden aan de verkoper. Er dient gemeld te worden: het voertuig, het gebrek, datum en uur van aankomst en het telersnummer. Een uitzondering wordt gemaakt voor “zich ontwikkelende ziektes”, in concreto droog- en natrot (niet veroorzaakt door Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum of Pseudomonas solanacearum, dit is respectievelijk wratziekte, ring- en bruinrot). Deze gebreken mogen tot 6 weken na levering gemeld worden, maar vóór het planten. Ook moet het pootgoed duidelijk te identificeren zijn en in goede omstandigheden bewaard zijn.

 

Problemen?

Zijn er problemen met de kwaliteit (of met de etikettering, verzegeling, ...) op het ogenblik van de levering, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier (vóór het lossen). Correct omgaan met pootgoed is de verantwoordelijkheid van elke schakel in de keten!

 

 

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)

Print