X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische loofdoding en loofklappen (met Loofdoes)

Chemische loofdoding en loofklappen (met Loofdoes)

proeven 2022

maandag 5 december 2022

In kader van de Operationele groep “Gezocht: snelle loofdoding” willen we spuitschema’s en mechanische loofdodingstechnieken vinden die even snel werken als diquat. De aangroei van pootgoed moet snel stoppen, zodat de loofdoding plaatsvindt op het moment van de gewenste maatsortering. De kans op virusbesmetting moet minimaal zijn dankzij een snelle doding zonder hergroei. De overblijvende erkende actieve stoffen werken (visueel) trager. Anders dan bij diquat zijn er ook meerdere bespuitingen nodig, al dan niet in combinatie met een mechanische loofdoding, zoals loofklappen of loofbranden. En ook mechanische loofdoding kent nadelen. Denk aan rijden tussen de ruggen, arbeidsintensief en mogelijk structuurbederf. Maar het is wel de snelste manier om de groei stil te leggen.

 

In deze proef hebben we ...

  • de vergelijking gemaakt tussen verschillende schema’s met Gozai en Spotlight Plus waarbij we onderzochten of het toevoegen van Vazyl  (gebruikt in pootgoed ter bestrijding van bladluizen – virusoverdracht) of Ranman Top (goede uitvloeier) bij de eerste bespuiting een toegevoegde waarde kan betekenen.
  • een deel van het veld geloofklapt en nadien nog chemisch behandeld ofwel op het zelfde moment met de Loofdoes ofwel enkele dagen later met de klassieke veldspuit.

 

De proef werd aangelegd in het ras Jelly. Dit is een variëteit met een zeer laag knolaantal per struik. Hierdoor was de maatsortering begin juli meteen grof en startte de proef dan ook zeer vroeg in het seizoen. 

Bij de start van de proef was er nog nauwelijks afrijping op te merken.

 

Toegepaste schema's in de proef Jelly - Beitem

 

Visuele verschillen

Vanaf de eerste waarneming (4 dagen na de start van de bespuitingen) was het positieve effect van 5l Vazyl duidelijk te zien. Dit verschil bleef aanwezig tot de laatste beoordeling begin augustus. Onder de warme, zonnige omstandigheden zorgde deze olie voor extra verbranding daar waar de spuitnevel het loof raakte (vooral te zien in bovenste deel van het loof). In een proef uit 2021 (wisselvalliger weer) was het effect van Vazyl nauwelijks zichtbaar. Het toevoegen van Ranman Top (bij Gozai en Actirob) had veel minder effect. 

Vergelijken we de vier objecten met loofklappen dan zijn er 1 week na deze mechanische handeling kleine verschillen aanwezig tussen de groenheid van de overgebleven stengelstompen. Deze zijn echter vooral te verklaren door het tijdstip van de vervolgbespuitingen na loofklappen.

De objecten die tijdens het loofklappen een eerste bespuiting kregen met de Loofdoes, werden een tweede keer behandeld twee dagen voor de eerste waarneming. Hierdoor was het afsterven en opdrogen van de stengelstompen bij deze twee objecten al goed gevorderd. Loofklappen en 2 dagen later spuiten gaf het beste resultaat (zelfs na 1 bespuiting). Zes dagen wachten na loofklappen gaf tijdens de eerste waarneming de minste resultaten omdat het effect van die bespuiting nog niet helemaal zichtbaar was.

Eén week later hadden de geklapte veldjes allemaal twee bespuitingen gehad en waren de verschillen heel wat kleiner geworden. Bij het gebruik van de Loofdoes is er een minimaal voordeel voor een volledige dosis Spotlight met eenzelfde resultaat als loofklappen en twee dagen later een eerste bespuiting. 

 

Hergroei

Hergroei is omwille van virusoverdracht absoluut niet gewenst in de pootgoedteelt. Bij de waarnemingen tot eind augustus blijkt dat ook hiervoor toevoegen van Vazyl zeer interessant was bij de chemische schema’s (onder de gegeven omstandigheden). 

Bij de objecten die geklapt werden is vooral het tijdstip van de bespuitingen doorslaggevend. Bij de eerste waarneming lag het percentage hergroei bij elk van deze veldjes rond 18%. De objecten eerst behandeld met de Loofdoes hadden hun tweede bespuiting al gekregen waardoor de hergroei nog weinig evolueerde naar eind augustus. De andere twee geloofklapte objecten moesten nog hun tweede bespuiting krijgen. Deze behandeling had een gunstig effect op de hergroei die daalde naar ongeveer 7%.

 

 

 

Opbrengst en sortering

Op vlak van de totale opbrengst is er geen groot verschil tussen de objecten onderling. Uitgezonderd het niet geloofdode object kon nog 23 ton/ha verder uitgroeien. 
Tussen de vier chemische schema’s was er geen verschil. De snellere afdoding van de bladmassa door toevoeging van Vazyl kwam niet tot uiting in een verschil van opbrengst of grofte. Er waren eveneens geen verschillen tussen de objecten met loofklappen. 
Terwijl de geloofklapte objecten nog 4 dagen extra konden groeien t.o.v. de chemische schema’s, zien we toch dat de totale opbrengst na loofklappen anderhalve ton lager ligt. Dit was zeker niet statistisch significant, maar dit wijst er wel dat na de eerste bespuiting (zonder loofklappen) de groei van de knollen toch nog een aantal dagen (4 à 5 dagen?) verdergaat.

 

Samengevat

  • De verschillen tussen een halve liter Spotlight Plus of de volle dosis toegepast met de Loofdoes tijdens het loofklappen bleven steeds zeer klein waardoor we mogen besluiten dat onder de gegeven omstandigheden een lagere dosis eenzelfde resultaat opleverde. 
  • De waargenomen verschillen tussen het gebruik van de Loofdoes (tijdens klappen) en het klassieke loofklappen met een eerste bespuiting 2 of 6 dagen na het klappen waren in eerste instantie toe te schrijven aan de tijdstippen van de bespuitingen. Zonder gebruik van de Loofdoes vielen de twee behandelingen iets later in het schema waardoor deze nog een groter effect hadden op bv. hergroei. Beide methodieken werken even snel op de afdoding van de stengels, zonder verschil in opbrengst of sortering.
  • Chemisch gezien zorgde de toevoeging van 5 l Vazyl (i.p.v. 1l Actirob) voor een snellere loofdoding mede dankzij de zonnige en warme omstandigheden. Dit kwam niet tot uiting in de opbrengst of sortering. 

 

Het volledige verslag van de proef in Jelly kunt u hier nalezen. 

Chemische loofdoding en loofklappen in pootgoed - resultaten 2022

 

 

Print