X
GO
nl-BEfr-FR
Rijenbemesting in de praktijk

Rijenbemesting in de praktijk

praktijkpercelen 2022

maandag 9 mei 2022

Het is algemeen gekend dat een aardappelplant over een minder goed ontwikkeld wortelstelsel beschikt. Door een betere positionering van de meststoffen (dicht bij de poter) mikken we op een betere opname door de wortels. Dit kunnen we bekomen door te bemesten in de rij. 
In kader van de operationele groep “Rijenbemesting aardappelen in de praktijk” volgen Inagro en PCA samen 6 praktijkpercelen op. Op elk van deze velden wordt een vollevelds bemesting vergeleken met bemesting in de rij. 

 

 

 

 

N-bemesting

De precieze invulling van de stikstofbemesting verschilt natuurlijk van perceel tot perceel en hangt o.a. af van de bemestingstechniek van de landbouwer zelf.
Op elk van de percelen werd in het voorjaar een bodemstaal genomen om een correcte inschatting te maken van de totale stikstofbehoefte van het gewas op dat specifiek veld. Op de helft van de percelen lag het N-advies rond 175 kg N/ha en bij de andere helft rond 190 kg N/ha. De opgevolgde percelen liggen vooral in gebiedstype 2 of 3.
Een zestal weken na planten zal een nieuw bodemstaal genomen worden om na te gaan of er nog stikstof, bv. via bladbemesting, moet bijgegeven worden. 
Met uitzondering van één perceel werd overal organische bemesting toegepast voor planten. Van deze mest werd tijdens toediening een staal genomen om te analyseren op de werkelijke hoeveelheid aanwezige nutriënten. Op moment van minerale bemesting tijdens het planten was het resultaat hiervan nog niet gekend. De hoeveelheid toe te dienen minerale meststoffen werd dan ook berekend aan de hand van de forfaitaire cijfers. Hierdoor blijkt achteraf soms dat er te weinig of te veel stikstof werd gegeven in vergelijking met het advies. Er werd gestreefd naar 100% bij de vollevelds toepassing bij planten en 100% / 70% in de rij. De werkelijke gegeven dosissen kunnen dus wel afwijken van dit opzet. 


Korrelmeststof in de rij

Drie telers / loonwerkers dienden op het perceel de minerale stikstof in de rij toe onder korrelvorm (KAS 27% of Ureum 46). Toediening hiervan gebeurde ofwel met een granulaatstrooier (met grotere capaciteit) waarbij de korrels dan ook rechtstreeks in de plantvoor vallen.  Ofwel met een systeem met een fronttank (600 kg) waarbij de korrels via 2 buisjes, links en rechts bij de plantkouters worden geblazen.


Vloeibare stikstof in de rij

Op twee percelen werd de stikstof vloeibaar toegediend via regendoppen door te spuiten op het kleine rugje (net vooraleer grote ruggen worden gemaakt).
Eén teler met vooral zwaardere poldergrond dient de stikstofbemesting toe tijdens het rijenfrezen. Via een systeem met een slangenpomp op zijn rijenfrees wordt de vloeibare meststof geïnjecteerd langs 2 beitels die onder de poter loopt (± 3 à 4 cm onder de knol en 20 cm uit elkaar).

 

Werkzame N per perceel (2022)

 


 

Print

Comments are only visible to subscribers.