X
GO
nl-BEfr-FR
[Persbericht] Voorlopige arealen 2023

[Persbericht] Voorlopige arealen 2023

dinsdag 4 juli 2023

Image

Het Departement Landbouw en Visserij heeft op basis van de verzamelaanvraag 2023 een eerste voorlopige analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een aantal hoofdteelten en van de aangevraagde maatregelen. Het gaat om voorlopige cijfers. Conclusies en evoluties moeten dus met de nodige zorgvuldigheid in de wereld worden gezet.  
Uit deze eerste analyse blijkt dat de Vlaamse landbouwer dit jaar meer graan (+12,8%) en meer aardappelen (+6,8%) teelt. De stijging van het areaal graan en aardappelen gaat onder meer ten koste van het areaal maïs (-7,2%). 

De toename van het areaal aardappelen (+6,8%) is een gevolg van de gunstige economische toestand in de aardappelsector: er is meer vraag naar consumptieaardappelen en ook de aardappelprijs doet het goed. 


In 2022 lagen de graanprijzen op een hoog niveau, wat zich vertaalt in een grotere interesse bij landbouwers dit jaar om graan te telen. Bovendien waren de zaaiomstandigheden voor wintertarwe en wintergerst vorig najaar goed. Een hoger wintertarweareaal betekent steevast een lager maïsareaal (-7,2%). De toename in areaal braakliggend land (+62,9%) is vermoedelijk toe te schrijven aan de nieuwe verplichtingen in het GLB rond niet-productief areaal binnen de conditionaliteit.

Het areaal groenten stabiliseert zich terug met zelfs een voorzichtige stijging  (+2,5%), na een spectaculaire daling vorig jaar (-20%). De lage opbrengsten in 2022 door de droogte en sterk toegenomen contractprijzen als antwoord op de toegenomen kosten doen enerzijds de vraag toenemen en anderzijds de interesse bij de teler voor bepaalde groenten terugkomen. 

Er zijn ook dalers. De mindere vraag naar diepvriesspruiten doet het areaal spruitkolen dalen voor het tweede jaar op rij (-7,6%). Het spinazieareaal kent dit jaar een significante daling (-39%) als gevolg van de moeilijke zaaiomstandigheden tijdens het natte voorjaar. De goede prijsvorming in de uienteelt, heeft dit jaar gezorgd voor opnieuw een hoger areaal ajuinen (+7,3%). Ook de teelt van bloemkool zit duidelijk in de lift als gevolg van de toegenomen vraag door de diepvriesindustrie (+12,9%).


Persbericht 
Departement Landbouw en Visserij
 
Print
Tags: areaal