X
GO
nl-BEfr-FR
Rijenbemesting in de praktijk

Rijenbemesting in de praktijk

praktijkpercelen 2023

donderdag 22 juni 2023

Met het steeds strenger worden van het mestactieplan, de duurdere meststofprijzen en het aanhoudende probleem van te hoge nitraatresidu’s na de teelt van (late) aardappelen is de laatste jaren de interesse in de rijenbemesting sterk gestegen. Landbouwers worden steeds meer vragende partij om deze techniek op hun percelen toe te passen als één van de mogelijke maatregelen voor een beredeneerde bemesting.
Het is algemeen gekend dat een aardappelplant over een minder goed ontwikkeld wortelstelsel beschikt. Door een betere positionering van de meststoffen (dicht bij de poter) mikken we op een betere opname door de wortels. Dit kunnen we bekomen door te bemesten in de rij. 
In kader van de operationele groep “Rijenbemesting aardappelen in de praktijk” volgen Inagro en PCA samen 6 praktijkpercelen op. Op elk van deze velden wordt een vollevelds bemesting vergeleken met bemesting in de rij. Ook tijdens het groeiseizoen 2022 deden we al heel wat ervaring op.

 


N-bemesting

De precieze invulling van de stikstofbemesting verschilt natuurlijk van perceel tot perceel en hangt o.a. af van de bemestingstechniek van de landbouwer zelf.
Op elk van de percelen werd in het voorjaar een bodemstaal genomen om een correcte inschatting te maken van de totale stikstofbehoefte van het gewas op dat specifiek veld. Het advies lag tussen 177 en 190 kg N/ha voor het ras Fontane, bij Felsina op 189 kg N/ha en voor Alegria op 207 kg N/ha. Het perceel met Lady Anna werd bemonsterd na toediening van de organische bemesting. Er werd nog een advies van 45 kg N/ha gegeven.
Planten gebeurde tussen 3 mei en 2 juni. Een vijftal weken na planten zal een nieuw bodemstaal genomen worden om na te gaan of er nog stikstof, bv. via bladbemesting, moet bijgegeven worden. 


Met uitzondering van één perceel werd overal organische bemesting toegepast voor planten. Van deze mest werd tijdens toediening een staal genomen om te analyseren op de werkelijke hoeveelheid aanwezige nutriënten. Op moment van minerale bemesting tijdens het planten was het resultaat hiervan nog niet gekend. De hoeveelheid toe te dienen minerale meststoffen werd dan ook berekend aan de hand van de forfaitaire cijfers. Hierdoor blijkt achteraf soms dat er te weinig of te veel stikstof werd gegeven in vergelijking met het advies. 
Op vier percelen werden 2 dosissen N vollevelds toegediend en dezelfde dosissen ook in de rij. Op één perceel werd maar 1 dosis N (100% advies) vollevelds gegeven en op nog een ander perceel werden drie trappen in de rij toegepast. De werkelijke gegeven dosissen kunnen dus afwijken van dit opzet. 

 

Korrelmeststof in de rij

Twee telers dienden op het perceel de minerale stikstof in de rij toe onder korrelvorm. Toediening hiervan gebeurde met een granulaatstrooier met iets grotere capaciteit waarbij de korrels bij de ene teler rechtstreeks in de plantvoor vallen en bij de andere teler via twee buizen links en rechts van de poter vallen, net voor toedekking door de schijfkouters.

 

Vloeibare stikstof in de rij

Op vier percelen werd de stikstof vloeibaar toegediend met vloeibare N (39%). Drie telers werken hiervoor met regendoppen die spuiten op het kleine rugje (net vooraleer grote ruggen worden gemaakt).
Eén teler met vooral zwaardere poldergrond dient de stikstofbemesting toe tijdens het rijenfrezen. Via een systeem met een slangenpomp op zijn rijenfrees wordt de vloeibare meststof geïnjecteerd langs 2 beitels die onder de poter loopt (± 3 à 4 cm onder de knol en 20 cm uit elkaar).

 

Resultaten percelen 2023

De bodemstaalnames, om na te gaan of een 2de fractie stikstof nog nodig is, zijn volop aan de gang. De resultaten zullen de komende weken beschikbaar komen en gepubliceerd worden. 


 

Print