X
GO
nl-BEfr-FR
Veldproeven met maleïnehydrazide 2022

Veldproeven met maleïnehydrazide 2022

groeiseizoen 2022

vrijdag 24 februari 2023

In combinatie met de nieuwe kiemremmingsmiddelen tijdens de bewaring wordt sterk geadviseerd om tijdens het groeiseizoen middelen in te zetten op basis van maleïnehydrazide. Als deze op een correcte manier en op het gepaste moment ingezet worden, kunnen zij er voor zorgen dat de aardappelknollen rustiger de schuur binnenkomen. Dit verhoogt de slaagkans van een goede kiemremming tijdens het bewaarseizoen.
De proeven met maleïnehydrazide werden in 2022 aangelegd op drie locaties namelijk Poperinge (VTI), Sint-Niklaas (LTCW) en Tongeren (PIBO-Campus). In Tongeren en Poperinge werd gewerkt in het grootste ras in Vlaanderen namelijk Fontane. In Sint-Niklaas lagen op één proeflocatie twee rassen aan: Fontane en Challenger. 
Elke locatie had zijn eigen klemtoon in het onderzoek: tijdstip van bespuiting, verschillen tussen rassen of het effect van MH in tankmix met Ranman Top (=uitvloeiende werking). Op elke locatie werd gespoten aan 300 à 400 liter per ha. 


Door de vlotte groei in het voorjaar hadden de aardappelen op elk van de proefvelden tegen half juli wel een voldoende grofte opdat een behandeling met MH geen opbrengstderving zou mogen veroorzaken. De objecten met tijdstip 1 werden behandeld op 14, 28 of 29 juli. Door de aanhoudende droogte en warme weersomstandigheden was het zoeken naar een geschikt moment om te behandelen. De planten ondervonden veel stress. Het tweede tijdstip vond plaats op 3, 8 of 11augustus. Zelfs op deze zorgvuldig uitgekozen tijdstippen was het eigenlijk te warm de dag van bespuiting en de eerste dagen nadien (± 25°C). 

 


 

 

Tongeren

In Tongeren kon de eerste behandeling met MH onder gunstige omstandigheden doorgaan op 28 juli en de tweede op 11 augustus. Doorheen het groeiseizoen werden nauwelijks of geen verschillen in gewasstand of afrijping waargenomen tussen de verschillende objecten. Bij oogst bleek ook dat er geen remming was door de bespuitingen: er werden geen verschillen waargenomen bij de belangrijkste sorteringen noch bij de totale opbrengst. Ook het onderwatergewicht werd niet beïnvloed. Tot zover werden geen effecten gezien door toevoegen van Ranman Top.


Van alle objecten en elke herhaling werden kort na oogst en sorteren knollen in bewaring genomen. Tot half december werden de aardappelen bewaard bij 9°C. Omwille van de snelle start van de kieming werd de temperatuur daarna verlaagd naar 7°C.  
Bij de eerste beoordeling begin december was duidelijk dat de aardappelen zeer kiemlustig waren. Dit was ook zo in de praktijk. Reden hiervoor is het moeilijke groeiseizoen van 2022. Tussen de verschillende objecten in Tongeren bleven de verschillen zeer klein. Ook bij de waarneming begin januari en februari bleven de verschillen klein, al lijkt het er wel op dat de eerste bespuiting eind juli met toevoeging van Ranman Top toch een heel klein effect heeft gehad. De behandeling met MH in augustus kwam duidelijk te laat. Ook toevoegen van Ranman Top kon op dat moment geen positief effect uitlokken.

 

Poperinge

In Poperinge vielen de twee behandelingen op 29 juli en 8 augustus. Tijdens het groeiseizoen werden aan het loof weinig verschillen opgemerkt. Enkel het onbehandelde object leek net iets trager af te rijpen. Ondanks de kleine visuele verschillen bleek bij de oogst dat de MH-behandeling toch een remming hadden veroorzaakt in de groei. Vooral de bespuiting in augustus kostte de meeste kilo’s (± 17%). De behandeling eind juli zorgde toch ook voor een opbrengstdaling van ongeveer 5%. Toevoegen van Ranman Top in de tank resulteerde in een iets kleinere opbrengstdaling maar het verschil was niet statistisch significant. De MH-bespuitingen zorgden ook voor een kleine daling in het onderwatergewicht (-14 g), maar met waarden boven de 450 g/5kg vormt dit geen enkel probleem.


De knollen die na oogst en sorteren in de frigo op 9°C en later op 7°C werden bewaard waren begin december al sterk gekiemd (kieming tot 10 mm). Bij de eerste waarneming bleek dat de onbehandelde knollen het minst gekiemd waren of dat de MH-behandelingen dus geen enkel effect hadden op de kiemlust. Begin januari waren de verschillen tussen de objecten uitgegroeid. Ondanks het negatieve effect van maleïnehydrazide op de opbrengst in Poperinge werd geen positieve invloed op de kieming waargenomen. Ook de toevoeging van Ranman Top kon de snelle kieming niet verhinderen. 

 

Sint-Niklaas

Het proefveld in Sint-Niklaas was aangelegd in een zandgrond. De warmte en droogte veroorzaakte daar extra stress aan het gewas. Half juli was duidelijk dat zowel Fontane, maar zeker Challenger snel achteruitgingen omwille van de moeilijke groeiomstandigheden. Daarom dat een eerste behandeling reeds plaats vond op 14 juli. Door een vlotte groei in het voorjaar was de noodzakelijke grofte wel bereikt. Al snel was duidelijk dat de MH-bespuiting voor extra stress had gezorgd: het gewas ging extra snel achteruit. Een tweede bespuiting begin augustus kwam dan ook te laat om nog te resulteren in een maximale opname van de maleïnehydrazide. Tegen half augustus was het loof van het volledige perceel helemaal afgestorven, ook zonder MH-behandeling. Uit de opbrengstcijfers is te zien dat het gewas enorm geleden had in de zomer van 2022. Zelfs zonder een MH-behandeling werd nog geen 20 ton/ha gehaald (praktijkopbrengst). Een MH-behandeling zorgde voor 1 à 2 ton/ha extra verlies. 


Begin december vertoonden de knollen van Fontane kiemen van gemiddeld 10 mm lang en er werd geen effect gezien na toepassing van maleïnehydrazide in juli of augustus. Begin 2023 waren de onbehandelde knollen net iets meer gekiemd maar de verschillen bleven klein. Het effect van een MH-toepassing was onvoldoende. 
Bij Challenger was er begin december wel een klein verschil te zien waarbij een behandeling met MH een positief effect vertoonde, zelfs bij toepassing begin augustus. Begin 2023 waren de kleine verschillen tussen de onbehandelde knollen enerzijds en een MH-behandeling anderzijds nog steeds te zien. Tussen de twee tijdstippen onderling was er geen verschil op te merken. De verschillen waren steeds niet statistisch verschillend.

 

Het volledige artikel met de bespreking per ras is hieronder terug te vinden.

Rapport veldproeven maleïnehydrazide (seizoen 2022)

 

Print